ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว)ในอาหาร

รหัสสินค้า : 89-SOD-100

*ข้อมูลการชำระค่าสินค้า

ชำระค่าสินค้าก่อนเที่ยง --> จัดส่งสินค้าภายในวันที่โอน

ชำระค่าสินค้าหลังเที่ยง --> จัดส่งสินค้าในวันถัดไป


**กรณีสั่งซื้อ 1-2 กล่อง สินค้าจัดส่งโดย ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง 50 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ


***กรณีสั่งซื้อ 3-5 กล่อง สินค้าจัดส่งโดย ไปรษณีย์

ค่าจัดส่ง 80 บาท สินค้าถึงภายใน 2-3 วัน ทำการ

จำนวน
181.90 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว)ในอาหาร

หลักการ

       แม่ค้าได้นำผงเคมีที่ใช้ฟอกขาวมาใช้ในอาหาร เพื่อให้อาหารมีสีขาว ดูคุณภาพดีและมีบางคนได้ใช้ผงเคมีที่ฟอกแห ได้แก่โซเดียมไดไทโอไนต์ หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาฟอกอาหารหลายอย่าง แต่สารที่ใช้ฟอกแหนี้เป็นอันตราย พบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารหลายชนิด ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบ โซเดียมซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง -ประโยชน์ของชุดทดสอบ ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบสารฟอกขาวชนิดโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ได้อย่างรวดเร็ว -จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุดชุดตรวจ ชนิด ตรวจได้ 100 ตัวอย่าง อายุการใช้งานนับจากวันที่ผลิต 2 ปี

ความไวของชุดทดสอบระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ ร้อยละ 0.05

อุปกรณ์ในการทดสอบ 

   -       ถ้วยพลาสติก   1 ใบ 

   -       น้ำยาทดสอบในขวดหยด   1  ขวด 

 

ขั้นตอนการทดสอบ 

1.ถ้าอาหารเป็นของเหลวให้เทตัวอย่างของเหลวนั้นลงในถ้วยพลาสติก จำนวน 5 มิลิลิตร ถ้าอาหารเป็นของแข็ง   ตักอาหารครึ่งช้อนชาใส่ในถ้วยเติมน้ำสะอาดประมาณ10 มิลลิลิตร แล้วบดตัวอย่างให้แตก

 

 2. หยดน้ำยาทดสอบ จำนวน 1-3 หยด ลงในถ้วยเขย่าให้เข้ากันสังเกตุสีของส่วนที่เป็นน้ำในถ้วย

 

 การประเมินผล

1.ถ้าของเหลวมี สีเทา หรือ สีดำ แสดงว่า   อาหารมีสารโซเดียมไฮโดซัลไฟต์ (ไม่ควรรับประทาน )

2.ถ้าของเหลวมี สีฟ้าอ่อน หรือ สีเขียว แสดงว่าอาหาร  ไม่มีสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์

 

หมายเหตุ -วิธีทดสอบเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดคู่มือการใช้ชุดทดสอบ ที่แนบไปพร้อมกับชุดทดสอบอีกครั้ง

Visitors: 233,981