ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD (Chemical Oxygen Demand)  • WAK-COD_D_standard_color.jpg
    Kyoritsu PACKTESTWAK-COD(D) ชุดทดสอบค่า COD (Low Range) ช่วงการวัด 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L วัดผลที่อุณหภูมิ: 10℃:6นาที/ 20℃:5นาที/ 30℃:4นาที หลักการวัด Oxidation with Potassium Perman...

  • ชุดทดสอบค่าซีโอดี COD.jpg
    KyoritsuWAE-COD ชุดทดสอบค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ช่วงการวัด 0 ถึง 100 mg/Lวัดผลภายใน 5 นาทีเทียบสีจากแถบตัวอย่าง (0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L)หลักการวัด Oxidation by P...

  • Kyoritsu WAK-COD(H) ช่วง0-250mg/L.jpg
    Kyoritsu WAE-COD(H) ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ COD (High Range)#05263 ช่วงการวัด 0 ถึง≥250 mg/Lวัดผลภายใน 5 นาทีเทียบสีจากแถบตัวอย่าง (0, 30,60,120, 200, ≥250 mg/L)หลักการวัดOxidation by Po...
Visitors: 214,695