ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร


         การดูแลคุณภาพอาหารด้วยตนเองการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544), 265 (พ.ศ. 2545)ฯลฯ กาหนดปริมาณบักเตรีในอาหารแต่ปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน ดังนั้นสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนาไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง


ผลกระทบต่อสุขภาพ
อาหารที่ตรวจพบปริมาณบักเตรีทั้งหมดเกินค่ากาหนด อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งทาให้ผู้บริโภคอาหารนั้น เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ ปวดศีรษะ หรืออาจเสียชีวิตได้


ตัวอย่างเป้าหมาย
1. อาหารพร้อมปรุง อาหารดิบ
2. อาหารพร้อมบริโภค: นมและผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม ซอส อาหารเด็กและทารกอาหารกึ่งสาเร็จรูป
3. อาหารรถเข็น แผงลอย อาหารในร้าน/โรงเรียน ฯลฯ


ประโยชน์ของชุดทดสอบ
ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของบักเตรีเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
จานวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด : 12 ตัวอย่าง
ความไวของชุดทดสอบ : จานวนเชื้อบักเตรีต่าสุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัว ต่ออาหาร 1 กรัม


อุปกรณ์ชุดทดสอบ
ก. อุปกรณ์ในชุดทดสอบ
1. จานทดสอบเชื้อ 12 จาน
2. หลอดฉีดยาปราศจากเชื้อ 48 หลอด
3. ถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ 12 ใบ
4. น้ายา 1 น้ายา 2 น้ายา 3 และน้ายา 4 อย่างละ 12 ขวด
5. สาลีและขวดแอลกอฮอล์ 1 ชุด
6. น้ายาฆ่าเชื้อ 1 ขวด
7. คู่มือชุดทดสอบ 5 แผ่น

Visitors: 222,982