ชุดทดสอบE.coli และโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

Test Kit Microbial “Compact Dry EC” for E.coli  and Coliform

 

Compact Dry EC เป็นเพลทเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป ประกอบด้วยอำหำรเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษ เจลที่ละลำยได้ด้วยน้ำเย็น และ สีย้อมเพื่อบ่งชี้ปฏิกิริยำจำกเอ็นไซม์กลูคิวโรนิเดส (X-GLUC) สำหรับกำรตรวจ E.coli และ ปฏิกิริยำจำกเอ็นไซม์กำแลคโตสิเดส (Magenta-GAL) สำหรับกำรตรวจ Coliform โดยแบคทีเรียแกรมบวกจะถูกยับยั้งด้วย bile salts และแบคทีเรียแกรมลบอื่นๆที่ไม่ใช่ coliforms จะไม่แสดงสีน้ำเงิน ม่วงน้ำเงิน หรือสีม่วงแดง

 

วิธีทดสอบ

  1. ใช้หลอดฉีดยาดูดตัวอย่างน้ำ 1 มล.(ถ้าตัวอย่างที่เป็นน้ำแข็งรอให้น้ำแข็งละลาย)
  2. เปิดฝา Compact DryPlate และหยดตัวอย่าง 1มล. ลงบนกลางแผ่น
  3. ทิ้งให้ตัวอย่างกระจายตัวไปทั่วแผ่นโดยอัตโนมัติประมาณ 2-3 วินาที
  4. ปิดฝาและเขียนข้อมูลตัวอย่างลงบนแผ่นสติ๊กเกอร์ แล้วนำไปติดบนPlate
  5. นำCompact Dry ECคว่ำแล้วใส่ซองซิปนำเข้าตู้บ่มเชื้อ(ที่อุณหภูมิ 33-37˚C หรือที่อุณหภูมิห้อง) เป็นเวลา 20-24 ชั่วโมง

 

การแปลผล

          เมื่อบ่มเชื้อครบ 20-24 ชั่วโมงแล้ว ตรวจสอบผล ถ้ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จะมีจุดสีปรากฏให้เห็น

          มาตรฐาน E.Coli และ Coliform น้ำบริโคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามประกาศการทรวงสาธารณสุข   (ฉบับที่61)พ.ศ.2524,(ฉบับที่135)พ.ศ.2534           

 • E.Coli ต้องตรวจไม่พบ/น้ำ 100 มล.                       

 • Coliform ต้องน้อยกว่า 2.2/น้ำ100มล                    

(ในการทดสอบนี้ใช้ตัวอย่าง 1 มล. ดังนั้นต้องไม่พบจุดสีฟ้าและสีแดง จึงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)

วิธีการทำลาย “Compact Dry EC”

  • ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อราดให้ท่วมแล้วเก็บใส่ซองซิปทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที

 

การเก็บรักษา

  • ซองที่ยังไม่ได้เปิด : เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29-31˚C) ไม่ควรเก็บในตู้เย็น
  • ซองที่เปิดแล้ว : พับปากซองและปิดด้วยเทปกาว เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29-31˚C)ไม่ควรเก็บในตู้เย็
  • ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน


 

 

Visitors: 186,641