ชุดตรวจสอบโอไอดีนในเกลือ อ36

ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ อ 36

 

 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ อ 36

    1.1 แผ่นพลาสติกขาวขนาด 3x6 เซ็นติเมตร (กว้าง x ยาว) 1 แผ่น

    1.2 ช้อนคน และช้อนยาขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร อย่างละ 1 คัน

    1.3 ช้อนคน และช้อนยาขนาดบรรจุสารเคมี 1 และขวดหยดพลาสติก บรรจุสารเคมี 2

          อย่างละ 2 ขวด   

    1.4 แผ่นเทียบสีมาตรฐานไอโอดีนระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 20,    

          30, 40 และ 50  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จำนวน 1 แผ่น

  

2. ใช้ช้อนคน ตักเกลือที่ต้องการตรวจสอบ จำนวน 2 ช้อนเต็มพอดีขอบช้อนลงบน

    ช้อนยา ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร

3. หยดสารเคมี 1  จำนวน 3 หยด ลงบนเกลือในช้อนยา

 

 

4. ตามด้วยการหยดสารเคมี 2  จำนวน 3 หยด ลงบนเกลือในช้อนยา

 

 

5. ผสมเกลือและสารเคมีทั้งสองชนิดให้เข้ากันโดยใช้ปลายช้อนคน คนเป็นวงกลม

    ประมาณ 30 รอบ

 

 

a36_91

6. เทส่วนที่เป็นสารละลายลงบนแผ่นพลาสติกขาวให้เป็นวง

 

7. อ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือที่ตรวจได้โดยการเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผ่นเทียบสี

มาตรฐานไอโอดีน

Visitors: 234,528