เครื่องหาค่าโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ TESTO 270

 

เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอด
รุ่น testo 270 ผลิตภัณฑ์ testo / Germany

รายละเอียดคุณลักษณะ


1. ช่วงการวัด ปริมาณสารโพลาร์ 0 ถึง 40 %TPM
                 อุณหภูมิน้ามันทอด 40 ถึง 200 ºC
2. ค่าความถูกต้อง ±2 %TPM (40 ถึง 190 ºC)
                       ±1.5 ºC
3. ค่าความละเอียด 0.5 %TPM
                        0.1 ºC/ ºF
4. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 0 ถึง 50 ºC
5. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา -20 ถึง 70 ºC
6. จอแสดงผล LCD 2 บรรทัด มีไฟเรืองแสงมองเห็นได้ในที่มืด
7. ความไวในการอ่านค่า ประมาณ 30 วินาที
8. สามารถจ้าค่าที่วัดได้ล่าสุดแบบอัตโนมัติ (Auto hold %TPM)
9. สามารถปรับค่าขีดจ้ากัด Upper และ Lower ของปริมาณสารโพลาร์ได้
10. มีการแจ้งเตือนหากปริมาณสารโพลาร์เกินค่าที่ก้าหนดโดยแสดงสถานะไฟที่หน้าจอ           3 สี (เขียว ส้ม แดง)
11. ระดับการป้องกันน้าและฝุ่น IP 65
12. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิด AAA จ้านวน 2 ก้อน
13. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ 25 ชั่วโมง                     หรือประมาณ 500 ครั้ง

14. สามารถปรับเทียบ (Calibration) ได้โดยผู้ใช้งานโดยใช้น้ามันมาตรฐาน (Reference oil)
15. ขนาด 50 x 170 x 300 มิลลิเมตร
16. น้าหนัก 255 กรัม
17. การรับประกัน 1 ปี

Visitors: 233,578