ชุดทดสอบ Steroid ในยาแผนโบราณ (เทคนิค TLC)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหา Dexamethasone และ Prednisolone ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป และใช้ในภาคสนามได้3. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาที่ผสมสารสเตอรอยด์4. ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด
30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ
ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 2 ไมโครกรัม 

 

Visitors: 222,966