ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค I-KIT

ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค I-kit / 1 test มีสินค้าพร้อมส่ง

- ประโยชน์ของชุดทดสอบ 
      เพื่อเสริมมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า เกลือเสริมไอโอดีนทั่วประเทศต้องได้มาตรฐาน 
คือมีไอโอดีน 30-50 ppm ชุด I-KIT 
- หลักการ 
      เป็นชุดตรวจสอบชุดแรกของโลกที่สามารถบอกปริมาณไอโอดีนในเกลือได้ละเอียดถึงระดับ 0-100 ppm 
ได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำทุกครั้งตลอดอายุการใช้งาน 2 ปี ชุดตรวจสอบนี้เป็นน้ำยาขวดเดียว 
และมีอุปกรณ์ประกอบคือ แถบสีเปรียบเทียบเพื่อการอ่านปริมาณไอโอดีน 
แผ่นพลาสติกสำหรับผสมเกลือกับน้ำยา และช้อนที่ตวงเกลือตามปริมาณที่กำหนด

วิธีทดสอบ

1. ตักเกลือ 1 ช้อน เทลงบนแผ่นพลาสติก
2. เทน้ำยา 3 หยดลงบนเกลือ
3. คนให้เป็นวงเท่าฝาจุก
4. เทียบสีกับแถบสีบนกล่อง
 
 

 

Visitors: 214,707