ชุดทดสอบวิบริโอ สปีชีส์

                                                
                                           การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์หลักการของชุดทดสอบ

ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อวิบริโอ สปีชีส์ (Vibrio spp.) ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเขียวใสเป็นสีเขียวอมเหลืองและ สีเหลือง พร้อมความขุ่น

 

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

– ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium) ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

– เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

– เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

Visitors: 234,531