ชุดทดสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส

หลักการของชุดทดสอบ

          ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีน้ำเงินใส เป็นสีเขียวและสีเหลือง มีลักษณะเป็นเส้นสายเมื่อเขย่าเบาๆ

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

          - ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

         

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

          - เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

          

 

Visitors: 214,813