ชุดทดสอบเครื่องสำอางค์

  ผลิตภัณท์เครื่องสำอางที่่ไม่ได้คุณภาพ หากใช้ทาในบริเวณที่มีบาดแผล  หรือเข้าตา อาจทำให้มีอาการคัน

  ระคายเคืองผิวหนัง เกิดการติดเชื้ัอ  และอักเสบได้ โดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณเช้ื้อทีได้รับ

 

Visitors: 186,428